Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

 
 Sekretar: Mišela Manojlović  
                   dipl. pravnik

 Adresa: Vuka Karadžića br.16
 Tel:   020/ 447-180
 Fax:  020/ 447-181
 E-mail: l.samouprava@pggrad.co.me

Mjesto Sekretarijata u organizaciji uprave Glavnog grada:

Sekretarijat za lokalnu samoupravu je organ uprave Glavnog grada obrazovan Odlukom o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada-Podgorice („Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 38/10 i 08/11). 

Poslovi  sekretarijata:

Poslovi Sekretarijata propisani su Odlukom o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada - Podgorice („Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 38/10 i 08/11) te je ovaj organ nadležan za sledeće poslove:

 • prati i unaprjeđuje sistem lokalne samouprave i neposredne oblike lokalne samouprave,
 • izrađuje propise koji se odnose na sistem lokalne samouprave, organizaciju organa uprave i organizaciju mjesnih zajednica,
 • daje mišljenje u postupku pripreme propisa koje donosi Skupština Glavnog grada i akata koje donosi gradonačelnik, koja se odnose na  usklađenost propisa Glavnog  grada sa zakonskim i podzakonskim aktima;
 • daje mišljenja na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organ a uprave Glavnog grada,
 • obavlja poslove u vezi sa osnivanjem i organizacijom mjesnih zajednica i usklađivanje i usmjeravanje rada mjesnih zajednica u vršenju poslova od neposrednog zajedničkog interesa za građane,
 • vodi registar mjesnih zajednica i mjesnih koordinacionih centara,
 • vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za mjesne zajednice,
 • upravljanje kadrovima koja se vrše na nivou posebne organizacione jedinice za upravljanje i razvoj kadrova i ostvaruju se kroz: praćenje i ocjenjivanje rada službenika i namještenika, pripremanje programa stručnog usavršavanja službeničkog kadra i pripravnika, sagledava i analizira potrebe organa za usavršavanjem i obukom kadra i organizuje obuku i usavršavanje kadra, koordinira aktivnosti oko obuke zaposlenih, sarađuje sa državnim organom za upravljanje kadrovima i Zajednicom opština u utvrđivanju nadležnosti iz ove oblasti; priprema analize, izvještaje i informacije u oblasti upravljanja kadrovima; vodi centralnu kadrovsku evidenciju i druge evidencije iz oblasti rada i u vezi sa tim, dostavlja podatke za centralnu evidenciju o zaradam loklnih službenika i namještenika organu uprave nadležnom za poslove finansija; obavlja tehničke poslove u vezi oglašavanja slobodnih radnih mjesta i obaveznog socijalnog osiguranja; učestvuje u davanju mišljenja glavnog administratora na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa uprave Glavnog grada; daje pravna mišljenja, izvještaje i informacije o primjeni propisa koji regulišu službeničke i radne odnose,
 • opšte uprave: zaključenje braka i vođenje matične knjige vjenčanih, kao prenesene poslove: poslove ovjere prepisa, potpisa i rukopisa; vođenje biračkog spiska i administrativno-tehničke poslove u vezi sa sproveđenjem izbora, utvrđeni zakonom i stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i upotrebom pečata Glavnog grada i njegovih organa,
 • pruža pravnu pomoć građanima u ostvarivanju njihovih prava i interesa pred nadležnim organima,
 • vodi prvostepeni prekršajni postupak za o prekršaje propisane odlukama Glavnog grada i u drugim slučajevima kada je za to ovlašćen,
 • vrši poslove pripreme stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada i za autentična tumačenja propisa Glavnog grada u ovoj oblasti; poslove pripreme informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i Gradonačelnika,
 • sarađuje sa NVO koje prate razvoj lokalne samouprave u cilju poboljšanja komunikacije između Glavnog grada i građana i razvoja lokalne demokratije i drugi poslovi iz nadležnosti Glavnog grada iz ove oblasti,
 • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama i djelokruga sekretarijata.

Unutrašnja organizacija sekretarijata:

      Organizacione jedinice u Sekretarijatu su:

 1. Sektor za sistem lokalne samouprave, kadrove i građanska stanja, u okviru kojeg je Odjeljenje za lična stanja,
 2. Odjeljenje za poslove mjesnih zajednica,
 3. Odsjek za prekršaje i
 4. Biro pravne pomoći.

U okviru Odjeljenja za lična stanja organizovano je 14 mjesnih kancelarija: MK Golubovci,  MK Tuzi, MK Donja Gorica, MK Zatrijebač, MK Stijena, MK Baloči, MK Barutani, MK Doljani, MK Ubli, MK Gradac, MK Bioče, MK Pelev Brijeg,  MK Lijeva Rijeka i MK Brskut. 

Poslovi mjesnih kancelarija:

U mjesnim kancelarijama građani obavljaju  poslove iz djelokruga organa bliže mjestu stanovanja i to:

-   Zaključenje braka, 
-   Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa, kada su na to ovlašćeni od strane Sekretara,
-   Provjera podataka radi promjena u biračkom spisku,
-   Izlaganje biračkog spiska,
-   Administrativno tehnički poslovi za mjesne zajednice na seoskom području.

NASELJENA MJESTA OBUHVAĆENA MJESNIM KANCELARIJAMA:

MK TUZI: Tuzi, Omerbožovići, Gurec, Skorać, Traboin, Barlaj, Nabon, Arza, Helmnica, Spinje, Sukuruć, Drume, Vranj, Vladne, Vuksanlekići, Drešaj, Dušići, Pothum, Kotrabuden, Rakića Kuće, Krševo, Gornji Milješ, Dinoša, Prifte, Lovka, Pikalj i Selište.

MK DONJA GORICA:  Donja Gorica, Dajbabe, Gornja Gorica, Lužnica, Krusi, Beri, Grbavci, Lekići, Donji Kokoti i Farmaci.

MK GOLUBOVCI: Golubovci, Mojanovići, Mataguži, Balabani, Gostilj, Šušunja, Bijelo Polje, Berislavci, Bistrica, Kurilo, Ponari, Vukovci, Goričani, Ljajkovići, Mitrovići, Srpska, Botun i Vranjina.

MK ZATRIJEBAČ: Zatrijebač, Stijepovo, Benkaj, Budža, Delaj, Mužečka, Nikmaraš, Poprat, Rudine i Cijevna.

MK STIJENA: Stijena, Radeća, Rogami, Velje Brdo, Đurkovići, Stanjevića Rupa, Crnci, Ožezi, Seoca, Radovče i Kopilje.

MK BALOČI: Baloči, Crvena Paprat, Oraovica, Ćafa, Dolovi i Milati.

MK DOLJANI: Masline, Doljani, Viđenje, Medun, Sjenica, Vrbica i Fundina.

MK UBLI: Ubli, Kosor, Dučići, Liješta, Koći, Zagreda, Ubalac, Raće, Momče, Gornje Stravče, Cvilin, Kržanja, Bezjovo i Orahovo.

MK BARUTANA: Barutana, Brežine, Liješnje, kornet, Bigor, Begova Glavica, Briđe, Gornji Kokoti i Goljenadi.

MK GRADAC: Gradac, Parci, Staniseljići, Progonovići, Releza, Orasi, Ćepetići, Buronje i Draževina.

MK BIOČE: Bioče, Mrke, Petrovići, Blizna, Rijeka, Duga i Trmanje.

MK PELEV BRIJEG: Pelev Brijeg, Bolesestra, Seoštica, Lutovo, Kisjelica, Vilac i Klopot.

MK LIJEVA RIJEKA: Lijeva Rijeka, Grbi Do, Lopate, Duške, Slacko, Stupovi, Veruša, Opasanica i Ljevorečke Tuzi.

MK BRSKUT: Brskut, Zaugao, Prisoje i Donje Stravče.         
   

Radno vrijeme Mjesnih kancelarija:

MK Tuzi, MK Baloči, MK Golubovci, MK Donja Gorica, MK Barutana, MK Gradac, MK Zatrijebač svakim radnim danom od 08 h do 16 h. 

Mjesne kancelarije koje rade po principu upravnih dana:

MK Barutana – ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak
MK Baloči – petak

MK Stijena – ponedjeljak, utorak i srijeda

MK Bioči – ponedjeljak, utorak, srijeda
MK Pelev Brijeg – četvrtak i petak

MK Lijeva Rijeka – ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak
MK Brskut –  petak

MK Doljani – ponedjeljak, utorak, srijeda
MK Ubli – četvrtak i petak

IMENA ŠEFOVA-MATIČARA MJESNIH KANCELARIJA I KONTAKT TELEFONI

MK Tuzi – Omer Bećović, tel. 020/ 875-311,
MK Donja Gorica – Radmila Janković, tel. 020/ 260-061, 
MK Golubovci – Milivoje Kavarić, tel. 020/ 873-290,
MK Zatrijebač – Ljeka Dedivanaj, tel. 069/ 054-382,
MK Stijena - tel. 069/ 490 222,
MK Baloči i Barutana – Jovan Jovanović, tel. 020/ 714-008,
MK Doljani i MK Ubli – Tanja Drakulović, tel. 020/ 719-210
MK Gradac – tel. 069/ 017 380
MK Bioče i Pelev Brijeg – tel. 067/ 396 475,
MK Lijeva Rijeka i Brskut – tel. 067/ 360 561.

Spisak MJESNIH ZAJEDNICA možete pogledati ovdje
 
Određene mjesne zajednice obavljaju poslove iz svog djelokruga po principu uredskih dana i to: 

- MZ Donja Gorica - ponedjeljak, srijeda i petak 
- MZ Gornja Gorica- utorak i četvrtak

- MZ Jedinstvo – ponedjeljak i srijeda
- MZ Proleter – utorak i četvrtak
- MZ Zlatica - petak
 
- MZ Momišići - ponedjeljak, srijeda i petak
- MZ 13.jul- utorak i četvrtak
 
- MZ Blok V – ponedjeljak, srijeda i petak
- MZ 1.maj – utorak i četvrtak
 
- MZ Stara Varoš – ponedjeljak, srijeda i petak
- MZ Drač – utorak i četvrtak
 
- MZ Doljani – srijeda i petak
- MZ Fundina –utorak 
- MZ Ubli – ponedjeljak i četvrtak
 
- MZ Barutana – ponedjeljak, srijeda i petak
- MZ Gradac –utorak i četvrtak 
 
- MZ Stijena – ponedeljak, utorak i srijeda 
- MZ Velje brdo – četvrtak 
- MZ Rogami – petak